Algemene voorwaarden

1 – Behoudens uitdrukkelijke geschreven andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden toepasselijk op alle verkoopscontracten afgesloten met de N.V. Etablissements Steylemans. Door een verkoopsovereenkomst af te sluiten met Etablissements Steylemans N.V. erkent de koper kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze formeel en uitdrukkelijk te hebben goedgekeurd.


2 – Behoudens schriftelijk andersluidend beding zijn de koopwaren kontant betaalbaar op het ogenblik van de levering of van de afhaling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgelijk Wetboek , blijft de N.V. Etablissement Steylemans eigenaar van de verkochte koopwaren tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en forfaitaire schadevergoeding.

In geval van betaling per wisselbrief, per cheque of per bancaire overschrijving worden de koopwaar slecht eigendom van de koper op het ogenblik van de incassering van hun koopprijs.


3 – In geval van verspeide betaling mits uitdrukkelijk beding zoals voorzien bij artikel 2, zal de niet betaling binnen de betalingstermijnen een intrest opleveren van 1% per begonnen maand vertraging, te rekenen van de vervaldag, waarbij de intresten van rechtswege lopen zonder verplichting tot voorafgaandelijke ingebrekestelling.


4 – Behouders de conventionele vertragingsintresten zoals hierboven bepaald is in geval van niet uitvoering van een verplichting door één der partijen, door deze partij een conventionele schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van de verkoopprijs van de gekochte goederen, met een minimum van 75 €, teneinde de bijkomende organisatiekosten op forfaitaire wijze te dekken.

In geval van gerectelijke recuperatie van de bedragen en/of verhogingen vloeiende uit huidig artikel zullen de deurwaarders- en advocatenkosten, en alle andere kosten noodzakelijk voor de recuperatie, ten laste van de partij die ingebreke blijft.


5 – De N.V. Etablissements Steylemans is iegens de privé koper (“consument“ in de zin van art. 1649bis §2 1 B.W.) aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, mits de consument de verkoper op de hoogte brengt van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. Dit onder voorhoud van de toepassing van de garantie van de fabricant van de koopwaren indien deze superieur zou blijken te zijn.


6 – Elk geschil in verband met de geldigheid, de interpretatie of uitvoering van de verkoopsovereenkomsten met de N.V. Etablissements Steylemans en/of ond